تست-های-میکروبی

نمونه برداری برای آزمون های میکروبی

آزمون های میکروبی کمک می کند تا خطرات ناشی از حضور میکروب ها در مواد غذایی به حداقل میرسد.

آزمون های میکروبی یکی از نیازهای اساسی در اکثر صنایع غذایی در سراسر دنیا می باشد.

که در آن محصولات ، فرایندها و سلامت انسان باتوجه به حضور و رشد میکروارگانیسم هایی مانند پاتوژن های خاص ، باکتری ها و مخمرها در معرض خطر قرار دارند.

نمونه برداری آزمون های میکروبی

با توجه به اهمیت نمونه برداری در آزمون های میکروبی، آزمایشگاه باید نمونه ای را دریافت کند که نماینده سری ساخت محصول بوده و هنگام جابه جایی و نگهداری آسیب ندیده باشد و یا تغییری در آن ایجاد نشده باشد.

مسأله مهم در میکروب شناسی موادغذایی این است که باکتری ها به طور معمول به صورت گسترده و غیریکنواخت در فرآورده های غذایی پراکنده میشوند.

ویژگی های نمونه های مواد غذایی باید به طور کامل مشخص و ثبت شود.

اگر نمونه ها به طور صحیح برداشت یا جا به جا نشده باشند، نماینده مناسبی از ماده غذایی نبوده و قضاوت در مورد آنها نادرست می باشد.

ظرف های نمونه برداری باید خشک، تمیز و سترون باشند و تا زمان استفاده سترون باقی بمانند.

نمونه ها باید در شرایطی به آزمایشگاه فرستاده شوند که تا جای ممکن در تعداد میکروارگانیسم های موجود در آنها تغییری ایجاد نشود.

دانلود مقاله کامل با فرمت PDF