, , , ,

دکستروز آگار Dextrose Agar 105438 Merck

1,500,000 تومان

دکستروز آگار Dextrose Agar 105438 Merck

به عنوان یک عامل کاهنده استفاده می شود می تواند با الکتروفیل ها واکنش داده و فسفونات یا فسفات تشکیل دهد. یک کمپلکس پایدار با یدید مس (I) تشکیل می دهد

کد مرک 105438
تولید کشور آلمان

SABOURAUD 4% dextrose agar | 105438
SABOURAUD 4% dextrose agar | 105438

کمپانی Merck
حجم 500 گرم

مشخصات کاتالوگ 105438 Merck

catalogue number: 105438
company : Merck
country : Germany

سابرود 4% دکستروز آگار
سابرود 4% دکستروز آگار

chemical formula
Maintenance conditions: Store at +15°C to +25°C
grade: for microbiology