, , , , , ,

اسید استیک گلاسیال مرک Acetic Acid Glacial Merck

350,000 تومان

اسید استیک گلاسیال مرک Acetic Acid Glacial Merck

تولید کمپانی مرک MERCK
ساخت کشور آلمان
Acid acetic (glacial) – اسید استیک ( گلاسیال )

اسید استیک گلاسیال مرک 100063
اسید استیک گلاسیال مرک 100063

حجم 2500 میلی لیتر( 2.5 لیتر )
کد مرک 100063
CAS #: 64-19-7
دارای گواهی و ستریفیکیت
MSDS COA

کاتالوگ فنی کمپانی مرک Acid Acetic (glacial) 100063

Description
Catalogue Number 100063
Synonyms Ethanoic acid

Product Information

CAS number 64-19-7
EC index number 607-002-00-6
EC number 200-580-7
Grade ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Hill Formula C₂H₄O₂
Chemical formula CH₃COOH
Molar Mass 60.05 g/mol
HS Code 2915 21 00
Structure formula Image Structure formula Image
Quality Level MQ300

Physicochemical Information

Boiling point 116 – 118 °C (1013 hPa)
Density 1.04 g/cm3 (25 °C)
Explosion limit 4 – 19.9 %(V)
Flash point 40 °C
Ignition temperature 485 °C
Melting Point 16.64 °C
pH value 2.5 (50 g/l, H₂O, 20 °C)
Vapor pressure 20.79 hPa (25 °C)
Viscosity kinematic 1.17 mm2/s (20 °C)
Solubility 602.9 g/l solubil
Toxicological Information
LD 50 oral LD50 Rat 3310 mg/kg
Safety Information according to GHS
Hazard Pictogram(s)
Hazard Statement(s) H226: Lichid şi vapori inflamabili.

100063_Acetic acid_glacial merck اسید استیک گلاسیال مرک
100063_Acetic acid_glacial merck اسید استیک گلاسیال مرک

H314: Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.
Precautionary Statement(s) P210: A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
P233: Păstraţi recipientul închis etanş.
P240: Legătură la pământ și conexiune echipotențială cu recipientul și cu echipamentul de recepție.
P280: Purtați mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/ protecție pentru ochi/ protecție pentru față/ protecție pentru auz.
P303 + P361 + P353: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă.
P305 + P351 + P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
Signal Word Pericol
RTECS AF1225000
Storage class 3 Lichide inflamabile
WGK WGK 1 slabă contaminare a apei

acetic acid glacia merck 100063
acetic acid glacia merck 100063

Disposal 4
Acizii organici lichizi sau solutiile acestora se dilueaza, daca este necasr, si se neutralizeaza cu atentie, utilizand carbonat acid de sodiu (Cod Merck 106323) sau cu hidroxid de sodiu (Cod Merck 106462). Inainte de colectarea in containerul D, se verifica pH-ul cu strip-uri indicatoare pH, universale (Cod Merck 109535).
Safety Information
Categories of danger inflamabil, coroziv
Storage and Shipping Information
Storage A se depozita între +15°C la +25°C.

Specifications

Assay (alkalimetric) ≥ 99.8 %
Identity passes test
Color ≤ 10 Hazen
Acetaldehyde ≤ 2 ppm
Acetic anhydride ≤ 100 ppm
Titratable base ≤ 0.0004 meq/g
Solidification temperature ≥ 16.3 °C
Chloride (Cl) ≤ 0.4 ppm
Phosphate (PO₄) ≤ 0.4 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.5 ppm
Sulfate (SO₄) ≤ 0.4 ppm
Ag (Silver) ≤ 0.005 ppm
Al (Aluminium) ≤ 0.020 ppm
As (Arsenic) ≤ 0.010 ppm
Au (Gold) ≤ 0.010 ppm
B (Boron) ≤ 0.100 ppm
Ba (Barium) ≤ 0.010 ppm
Be (Beryllium) ≤ 0.005 ppm
Bi (Bismuth) ≤ 0.050 ppm
Ca (Calcium) ≤ 0.100 ppm
Cd (Cadmium) ≤ 0.020 ppm
Co (Cobalt) ≤ 0.010 ppm
Cr (Chromium) ≤ 0.020 ppm
Cu (Copper) ≤ 0.010 ppm
Fe (Iron) ≤ 0.050 ppm
Ga (Gallium) ≤ 0.050 ppm
Ge (Germanium) ≤ 0.020 ppm

Hg (Mercury) ≤ 0.005 ppm
In (Indium) ≤ 0.050 ppm
K (Potassium) ≤ 0.100 ppm
Li (Lithium) ≤ 0.010 ppm
Mg (Magnesium) ≤ 0.050 ppm
Mn (Manganese) ≤ 0.010 ppm
Mo (Molybdenum) ≤ 0.010 ppm
Na (Sodium) ≤ 0.200 ppm
Ni (Nickel) ≤ 0.020 ppm
Pb (Lead) ≤ 0.010 ppm
Pt (Platinum) ≤ 0.100 ppm
Sn (Tin) ≤ 0.050 ppm
Sr (Strontium) ≤ 0.010 ppm
Ti (Titanium) ≤ 0.050 ppm
Tl (Thallium) ≤ 0.020 ppm
V (Vanadium) ≤ 0.010 ppm
Zn (Zinc) ≤ 0.030 ppm
Zr (Zirconium) ≤ 0.050 ppm
Substances reducing potassium dichromate passes test
Substances reducing potassium permanganate ≤ 20 ppm
Evaporation residue ≤ 5 ppm
Water ≤ 0.2
Dilution test passes test
Minimum shelf life: see product label

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…