, , , , , , , , , ,

پتاسیم کرومات مرک Potassium Chromate Merck

580,000 تومان

پتاسیم کرومات مرک Potassium Chromate Merck

تولید کمپانی مرک MERCK
ساخت کشور آلمان
Potassium Chromate – پتاسیم کرومات

پتاسیم کرومات مرک
پتاسیم کرومات مرک

حجم 1000 گرم ( 1 کیلوگرم )
کد مرک 104952
دارای گواهی و ستریفیکیت
MSDS COA

کاتالوگ فنی کمپانی مرک Potassium Chromate 104952

Description
Catalogue Number 104952
Synonyms chromic acid potassium salt
Product Information
CAS number 7789-00-6
EC index number 024-006-00-8
EC number 232-140-5
Grade ACS,Reag. Ph Eur
Hill Formula CrK₂O₄
Chemical formula K₂CrO₄
Molar Mass 194.2 g/mol
HS Code 2841 50 00
Quality Level MQ300

پتاسیم کرومات 104952 مرک
پتاسیم کرومات 104952 مرک

Physicochemical Information
Density 2.73 g/cm3
Melting Point 968.3 °C
pH value 8.5 – 10.0 (50 g/l, H₂O, 20 °C)
Bulk density 1400 kg/m3
Solubility 637 g/l
Safety Information according to GHS
Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
Hazard Pictogram(s)
Hazard Pictogram(s)
Hazard Statement(s) H315: Provoacă iritarea pielii.
H317: Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H335: Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
H340: Poate provoca anomalii genetice.
H350i: Poate provoca cancer prin inhalare.
H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Precautionary Statement(s) P202: A nu se manipula decât după ce au fost citite şi înţelese toate măsurile de securitate.
P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
P280: Purtați mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/ protecție pentru ochi/ protecție pentru față/ protecție pentru auz.
P302 + P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă.
P305 + P351 + P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
P308 + P313: ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultaţi medicul.
Signal Word Pericol
Storage class 6.1B Materiale necombustibile, toxicitate acută Categoria 1 şi 2/materiale periculoase foarte toxice
WGK WGK 3 puternică poluare a apei
Disposal 22
Peroxizii anorganici si oxidantii, precum si bromul si iodul, pot fi transformati in compusi inofenzivi prin reducere cu solutie de tiosulfat acid de sodiu (Cod Merck 106512); container D sau E. Substantele oxidante putin solubile se colecteaza separat in container E sau I.
Safety Information
Categories of danger carcinogen, mutagen, iritant, sensibilizator, periculos pentru mediu
Storage and Shipping Information
Storage A se depozita între +2°C la +30°C.
Transport Information
Declaration (railroad and road) ADR, RID UN 3288 , 6.1, II
Declaration (transport by air) IATA-DGR UN 3288 , 6.1, II
Declaration (transport by sea) IMDG-Code UN 3288 , 6.1, II
Specifications
Assay (iodometric) ≥ 99.5 %
In water insoluble matter ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water) 9.0 – 9.8
Chloride (Cl) ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.01 %
Ca (Calcium) ≤ 0.005 %
Na (Sodium) ≤ 0.02 %
Pb (Lead) ≤ 0.005 %

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…