, , , ,

متانول گرید HPLC مرک

3,000,000 تومان

متانول گرید HPLC

متانول مخصوص استفاده در دستگاه HPLC
ساخت کشور آلمان
Methanol ≥99.9% (HPLC)

متانول گرید HPLC مرک
متانول گرید HPLC مرک

کد مرک : 106007
برند : Merck
حجم : 2.5 لیتری

مشخصات فنی :

CAS #: 67-56-1
EC Number: 200-659-6

کد 106007 متانول مرک
کد 106007 متانول مرک

Molar Mass: 32.04 g/mol
Chemical Formula: CH₃OH
Hill Formula: CH₄O