, , , , , , ,

فنول فتالئین مرک Phenolphthalein Indicator Merck107233

550,000 تومان

فنول فتالئین مرک Phenolphthalein Indicator Merck107233

تولید کمپانی مرک MERCK
ساخت کشور آلمان
Phenolphthalein Indicator اندیکاتور فنول فتالئین

فنول فتالئین مرک 107233
فنول فتالئین مرک 107233

حجم 25 گرم ( 0.025 کیلوگرم )
کد مرک 107233
دارای گواهی و ستریفیکیت، به منظور ارایه به ممیزی
MSDS COA

کاتالوگ فنی کمپانی مرک MERCK Phenolphthalein 107233

Catalogue Number 107233
Product Information
CAS number 77-09-8
EC index number 604-076-00-1
EC number 201-004-7
Grade ACS,Reag. Ph Eur
Hill Formula C₂₀H₁₄O₄
Molar Mass 318.33 g/mol
HS Code 2932 20 10
Structure formula Image Structure formula Image
Quality Level MQ200

Physicochemical Information

Density 1.27 g/cm3 (32 °C)
Melting Point 263.7 °C
Vapor pressure <0.1 hPa (50 °C)
Bulk density 350 – 450 kg/m3
Solubility 3.36 mg/l

Safety Information according to GHS

Hazard Statement(s) H315: Provoacă iritarea pielii.
H341: Susceptibil de a provoca anomalii genetice.
H350: Poate provoca cancer.
H361f: Susceptibil de a dăuna fertilităţii.
Precautionary Statement(s) P202: A nu se manipula decât după ce au fost citite şi înţelese toate măsurile de securitate.
P264: Spălaţi-vă pielea bine după utilizare.
P280: Purtați mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/ protecție pentru ochi/ protecție pentru față/ protecție pentru auz.
P302 + P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă.
P308 + P313: ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultaţi medicul.

اندیکاتور فنول فتالیین مرک Merck 107233
اندیکاتور فنول فتالیین مرک Merck 107233

P332 + P313: În caz de iritare a pielii: consultaţi medicul.
P405: A se depozita sub cheie.
P501: Aruncaţi conţinutul/ recipientul la o staţie autorizată de eliminare a deşeurilor.
Signal Word Pericol
RTECS SM8380000
Storage class 6.1D Materiale necombustibile, toxicitate acută Categoria 3/ materiale periculoase toxice sau materiale periculoase provocând efecte cronice
WGK WGK 3 puternică poluare a apei
Disposal 3
Reactivii organici relativ cu reactivitate relativ redusa trebuie colectati in containerul A. Daca sunt halogenati, ei trebuie colectati in containerul B. Pentru reziduurile solide utilizati containerul C.

Safety Information

Categories of danger carcinogen, toxic pentru reproducere, mutagen
Storage and Shipping Information
Storage A se depozita între +2°C la +30°C.
Specifications
Identity (UV/VIS-Spectrum) passes test
Appearance White to yellowish white powder
Clarity of the alkoholic solution (10 g/l ethanol) passes test
Absorption maximum λmax. (buffer pH 9.8) 551 – 554 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.01 g/l; buffer pH 9.8; calculated on dried substance) 700 – 750
Transition range pH 8.2 – pH 9.8 almost colorless – red-violet
Loss on drying (105 °C) ≤ 1 %

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…