, , , , , , , , , ,

تیترازول پتاسیم هیدروکساید مرک Merck 109921

1,100,000 تومان

تیترازول پتاسیم هیدروکساید مرک Potassium hydroxide

تولید کمپانی مرک MERCK
ساخت کشور آلمان
Potassium hydroxide solution – پتاسیم هیدروکساید ( پتاسیم هیدروکسید )

تیترازول پتاسیم هیدروکساید مرک
تیترازول پتاسیم هیدروکساید مرک

حجم 1 آمپول
کد مرک 109921
دارای گواهی و ستریفیکیت
MSDS COA

کاتالوگ فنی کمپانی مرک Potassium hydroxide solution 109921

Description
Catalogue Number 109921
Product Information
HS Code 2815 20 00
Quality Level MQ100

آمپول تیترازول پتاسیم هیدروکساید مرک
آمپول تیترازول پتاسیم هیدروکساید مرک

Physicochemical Information
Density 1.09 g/cm3 (20 °C)
pH value 14 (H₂O, 20 °C)
Safety Information according to GHS
Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
Hazard Statement(s) H290: Poate fi corosiv pentru metale.
H314: Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.
Precautionary Statement(s) P234: A se păstra numai în ambalajul original.
P280: Purtați mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/ protecție pentru ochi/ protecție pentru față/ protecție pentru auz.
P303 + P361 + P353: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă.
P304 + P340 + P310: ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.
P305 + P351 + P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
P363: Spălaţi îmbracămintea contaminată, înainte de reutilizare.
Signal Word Pericol

تیترازول مرک 109921
تیترازول مرک 109921

Storage class 8B Materiale periculoase corozive, necombustibile
WGK WGK 1 slabă contaminare a apei
Disposal 13
Bazele si alcoolatii se dilueaza, daca este necesar, prin agitare atenta, cu apa, si apoi se neutralizeaza (manusi de protectie, etuva) cu acid clorhidric (Cod merck 100312). Inainte de plasare in container-ul D, se verifica pH-ul cu strip-uri indicatoare pH, universale (Cod Merck 109535).
Safety Information
Categories of danger coroziv
Storage and Shipping Information
Storage A se depozita între +15°C la +25°C.
Transport Information
Declaration (railroad and road) ADR, RID UN 1814 , 8, II
Declaration (transport by air) IATA-DGR UN 1814 , 8, II
Declaration (transport by sea) IMDG-Code UN 1814 , 8, II, Segregation Group: 18 (Alkalis)

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…