آنزیم های طبیعی شیر

آزمون های میکروبی لبنیات

شیر و فرآورده های لبنی تولید شده از شیر خام به دلیل خواص ویژه نظیر رطوبت بالا،pH نزدیک به خنثی و غنی بودن از لحاظ مواد مغذی محیط مناسبی برای رشد طیف وسیعی از پاتوژن ها نظیر استافیلوکوکوس اورئوس، سالمونلا، کلیفرم هایی مانند اشریشیا کلی، لیستریا، بروسلا و باسیلوس سرئوس می باشند.