محیط کشت های رشد داده شده

راهکارهای کشت میکروارگانیسم ها و کنترل محیط کشت

شمارش میکروب ها در محیط های کشت جامد بر اساس توانایی برخی از میکروارگانیسم ها در تشکیل کلنی روی سطح محیط های کشت جامد یا درون آنها می باشد که با استفاده از چشم غیر مسلح (بدون میکروسکوپ) و با وسایل بزرگنمایی ساده مانند پرگنه شمار قابل تشخیص و شمارش است. قابل توجه این که روش کشت میکروارگانیسم های بی هوازی با هوازی متفاوت است.