تست-های-میکروبی

نمونه برداری برای آزمون های میکروبی

آزمون های میکروبی کمک می کند تا خطرات ناشی از حضور میکروب ها در مواد غذایی به حداقل میرسد.

آزمون های میکروبی یکی از نیازهای اساسی در اکثر صنایع غذایی در سراسر دنیا می باشد.