کروماتوگرافی

دستگاه HPLC

کروماتوگرافی مایع HPLC چیست

کروماتوگرافی مایع یا HPLC یکی از روش‌های کروماتوگرافی برای جداسازی مواد است. در این روش، یک حلال مایع تحت فشار، حاوی مخلوط نمونه، از ستونی پر شده با ماده جاذب جامد عبور می‌کند. مواد مختلف در نمونه بر اساس برهم‌کنش با ماده جاذب جامد، با سرعت‌های مختلفی از ستون خارج می‌شوند و با استفاده از آشکارساز، جدا شده و شناسایی می‌شوند

کروماتوگرافی گازی کاریی و نحوه کارکرد

کروماتوگرافی گازی چیست ؟

کروماتوگرافی گازی یکی از روش‌های کروماتوگرافی است که برای بررسی و جداسازی مواد فرار بدون تجزیه شدن آن‌ها به کار می‌رود. در این روش، جداسازی اجزا یک مخلوط متناسب با میزان توزیع اجزا تشکیل دهنده مخلوط بین فاز متحرک گازی و فاز ساکن جامد یا مایع صورت می‌گیرد.