دستگاه HPLC

کروماتوگرافی مایع HPLC چیست

کروماتوگرافی مایع یا HPLC یکی از روش‌های کروماتوگرافی برای جداسازی مواد است. در این روش، یک حلال مایع تحت فشار، حاوی مخلوط نمونه، از ستونی پر شده با ماده جاذب جامد عبور می‌کند. مواد مختلف در نمونه بر اساس برهم‌کنش با ماده جاذب جامد، با سرعت‌های مختلفی از ستون خارج می‌شوند و با استفاده از آشکارساز، جدا شده و شناسایی می‌شوند