فساد در مواد غذایی

پیش بینی فساد مواد غذایی

فعالیت آبی (aw) مفیدترین پارامتر در پیش بینی رشد باکتری ها ، مخمرها و کپک ها می باشد. برای اینکه یک ماده غذایی بدون اتکا به ذخیره سازی در یخچال ماندگاری مفیدی داشته باشد ،