محلول فهلینگ و تست های کربوهیدرات

محلول های فهلینگ A و B یک شناساگر شیمیایی هستند که برای تشخیص گروه های فعال کربوهیدرات های محلول در آب و گروه های کتونی استفاده می شود.